Avis legal

1.- Ús del servei

Amb caràcter general, i sense perjudici de les condicions i termes particulars que es fixin als apartats corresponents a serveis concrets, l’Usuari s’obliga al compliment de les presents condicions i termes d’ús, i obrar sempre conforme a la llei, als bons costums ia les exigències de la bona fe, emprant la diligència adequada a la naturalesa del servei de què gaudeix, abstenint-se d’utilitzar el lloc web www.fincacatering.com i altres adreces d’Internet esmentades, de qualsevol manera que pugui impedir, danyar o deteriorar el funcionament normal del mateix, els béns o drets de Top Catering Events & Organisation , de la resta d’usuaris o en general de qualsevol tercer.
En particular, i sense que això impliqui cap restricció a l’obligació assumida per l’Usuari amb caràcter general de conformitat amb l’apartat anterior, l’Usuari s’obliga, en la utilització de www.fincacatering.com a:
No introduir, emmagatzemar o difondre en o des del website, qualsevol informació o material que fos difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, inciti la violència a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el lloc web cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, equip de maquinari o de telecomunicacions o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic que sigui susceptible de causar danys al lloc web, en qualsevol dels serveis , oa qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de Top Catering Events & Organisation, de qualsevol Usuari, o en general de qualsevol tercer. O que de qualsevol altra manera sigui capaç de causar-los qualsevol tipus d’alteració o impedir-ne el funcionament normal.
No utilitzar identitats falses, ni suplantar la identitat d’altres en la utilització del lloc web o en la utilització de qualsevol dels serveis del lloc web, incloent-hi la utilització si és el cas de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma. No destruir, alterar, utilitzar per al seu ús, inutilitzar o fer malbé les dades, informacions, programes o documents electrònics de Top Catering Events & Organisation o tercers.

2.- Seguretat i protecció de dades de caràcter personal

Top Catering Events & Organisation garanteix l’adopció de les mesures oportunes per assegurar el tractament confidencial de les dades dels clients, les quals podran ser consultades o modificades personalment pel titular al domicili social de l’entitat o per correu electrònic.
Recepció de butlletins.- Per rebre, periòdicament els butlletins amb les darreres novetats de www.fincacatering.com haurà de seleccionar, en el procés de registre, l’opció “Desitjo rebre els butlletins de novetats de la web”. D’aquesta manera, rebreu els butlletins al compte de correu electrònic que ens heu indicat. En el supòsit de no voler rebre’n posteriorment, es podrà, en qualsevol moment, donar de baixa de l’esmentat butlletí.
Top Catering Events & Organisation es compromet, en pro d’una política anti-spam, a no facilitar el vostre correu electrònic a cap sistema d’enviament massiu d’e-mails.
Cancel·lació on-line de les dades de l’usuari/client.- En tot moment, podrà esborrar les seves dades com a client de www.fincacatering.com indicant-nos-ho al correu info@fincacatering.com
Protecció de dades.- Us informem que les dades de caràcter personal recollides seran incorporades a un fitxer titularitat de Top Catering Events & Organisation (Responsable del Fitxer), i inscrit al Registre de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, la finalitat del qual és garantir la privadesa de les dades, així com l’enviament de butlletins informatius i publicitaris.

3.- Legislació i jurisdicció

Tot allò no indicat en aquestes condicions es tractarà de conformitat amb el que disposa la legislació sobre comerç, especialment, pel que fa a la Llei Orgànica 2/1996 de 15 de Gener d’Ordenació del Comerç, ia la Llei 7/ 1996, de 15 de gener, d’ordenació del comerç detallista així com a qualsevol altra la legislació complementària relativa a les vendes a distància i de comerç electrònic.
Aquestes condicions s’interpretaran doncs a la llum de la legislació vigent a Espanya en matèria de comerç, la qual s’aplicarà en tots aquells aspectes no previstos en aquestes condicions.
Els usuaris se sotmeten expressament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre.